NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 53, december 2017
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

brief van de generale overste

De Generale Overste van de Lazaristen te Rome Thomaz Mavric schreef een speciale brief die bij de officiële herdenking in Zhengding op 9 oktober werd voorgelezen:

Aan de geloofsgemeenschap van het bisdom Zhengding/Shijiazhuang.

De genade van onze Heer Jezus Christus zij altijd met U.

 

Foto: Tijdens de feestelijkheden in Rome.
Achter de paus de Generale overste Thomas Mavric.

Dierbare gelovigen in Christus, van de kerk in Zhengding/ Shijiazhuang waarmee de Lazaristen en Dochters der Liefde zich zo vele jaren verbonden voelen.

Dit jaar herdenken over heel de wereld honderdduizenden mannen en vrouwen van de Vincentiaanse familie, tienduizenden zusters waaronder de u bekende Dochters der Liefde, en ook wij priesters en broeders Lazaristen dat de heilige Vincent Depaul de definitieve richting vond in zijn leven. Vanaf 1617 wist Vincent dat het zijn taak was het geloof te verkondigen aan mensen die wilden putten uit de geestelijke waterbronnen van Jezus, de Heer. In dat jaar ontdekte hij ook, dat hij zijn verdere leven moest geven om de mensen die in nood verkeerden tot steun te zijn door mensen samen te brengen die op een georganiseerde wijze 'iedere vorm van nood' wilden verlichten. 43 Jaren lang, wijdde hij zich aan deze idealen. Hij begeesterde talloos velen om samen met hem die weg van Jezus te gaan tot heil van de armen. Hij preekte de Blijde Boodschap van verzoening met God en met de naaste

Hij hielp overal mannen, vrouwen en kinderen, die door ziekte, oorlogen, rampen in nood verkeerden.

Ook na zijn dood bleef Vincent dePaul veel mannen en vrouwen inspireren om zijn idealen uit te dragen over heel de wereld. Zo kwamen zijn volgelingen 300 jaar geleden naar China, uw vaderland. Sindsdien namen vele Chinese vrouwen en mannen dat Vincentiaanse levensideaal over. U kunt tot op de dag van vandaag nog horen spreken over hun liefdevolle en nooit ophoudende zorg zoals in dat grote 'Huis van Barmhartigheid' in Zhengding. Tot op de dag van vandaag zijn er wereldwijd mannen en vrouwen die dat werk van de Verkondiging en Barmhartigheid voortzetten.

Met u herdenken wij in deze dagen heel bijzonder de martelaren van de 9de oktober 1937. Toen de oude stad Zhengding geteisterd werd door soldaten van het Japanse leger kozen deze negen mannen er voor om in de Naam van Jezus Christus alle vrouwen en meisjes te beschermen die bij hen veiligheid zochten. Daarom werden zij gedood. Zij offerden hun leven voor hun schapen zoals op het monument in Zhengding te lezen staat.

Intens dankbaar ben ik dat jullie hen niet vergeten zijn. Het oude monument staat daar nog altijd als een kostbare herinnering aan hun levensoffer. Hun geloofsgetuigenis en opoffering zijn een permanente bede voor u bij de Hemelse Vader.

Het bewijs van uw dankbaarheid jegens hen hebt u op een heel bijzondere wijze gegeven toen de Paus in Rome gevraagd werd hun geloofsgetuigenis te erkennen en te bevestigen. Op dat verzoek werd vanuit Nederland een onderzoek verricht naar die voor u en ons allen zo kostbare offerdood van Mgr. Schraven en zijn acht Gezellen. In samenwerking met velen in alle betrokken landen werden documenten en getuigenissen verzameld. Het opgebouwde dossier werd overgedragen aan de bevoegde instantie in Rome. Met vreugde heb ik onlangs vernomen dat het dossier geldig is verklaard. Nu kan de volgende fase van het proces worden ingezet. Samen met u en met allen, die wereldwijd met de kerkgemeenschap van Zhending/Shijiazhuang verbonden zijn, bidden wij dat aan deze kroongetuigen van Gods Barmhartige Liefde de hoogste kerkelijke eer verleend zal worden.

Op de dag waarop u in China deze 'Dienaren Gods' in de kathedraal van Shijiazhuang dankbaar herdenkt, komen in Rome 10.000 leden van de wereldwijde Vincentiaanse Familie samen. Samen met Paus Franciscus gedenken zij allen dat de heilige Vincent Depaul in 1617 zijn grote levenswerk begon. Zij bidden dat zijn inspiratie levendig mag blijven in de hele Kerk , in alle landen en ook in China. Op die dag weten wij ons in Rome heel bijzonder met u verbonden die de offerdood herdenkt van die negen dienaren Gods. Met u zien wij uit naar de dag dat deze zeven zonen van St. Vincent de Paul, de pater Trappist en de moedige man die bisschop Schraven in uiterste nood wilde beschermen, tot de eer der altaren worden verheven.

Ik bid dat Onze Lieve Heer naar het voorbeeld van deze negen Dienaren Gods u zegent met Barmhartige Liefde. Moge Hij uw hart en uw familie laten overvloeien van de vruchten van Zijn zegeningen. Moge Hij die vruchten bewaren tot in de eeuwigheid.