NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 49, mei 2017
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Wie zijn de metgezellen van bisschop Frans Schraven?, aflevering 4: GERRIT WOUTERS CM

Gerrit Wouters werd te Breda geboren op 5 juli 1909 als oudste zoon van het echtpaar Adrianus Joseph Wouters en Maria Joanna Hendriks. Na het beëindigen van zijn gymnasiale studies op het kleinseminarie Wernhoutsburg te Zundert trad hij in bij de Congregatie der Missie (Lazaristen) te Helden- Panningen op 17 september 1928. Twee jaar later legde hij op 18 september de eeuwige geloften af. Gerrit was een vrolijk en geestig mens met goede smaak en op zijn tijd ernstig en gemoedelijk.

Op 16 september 1934 schrijft hij aan zijn provinciale overste: 'Ik kies voor de missie van China die me de laatste tijd bijzonder aanstaat'. Op 21 juli 1935 wordt hij in de parochiekerk van Panningen door Mgr. Lemmens, bisschop van Roermond, tot priester gewijd. Zijn overste tekent aan: 'Gerrit is een man met een diepe godsdienstige overtuiging; hij interesseerde zich voor zijn studies, deed goed en rustig wat hij moest doen, heeft een goed en gevoelig hart, is met een goed verstand begaafd en heeft een heldere geest, preekt zeer goed en met overtuiging, is een bekwaam organist. Men kan hem op het gebied van onderwijs alles toevertrouwen. Men kan op hem rekenen'.

Met zijn jaargenoot Hubert Schlooz uit Venlo wordt hij benoemd voor het vicariaat Zhengding, waar Mgr. Frans Schraven bisschop is. Tien dagen na zijn priesterwijding, op 31 juli, overlijdt zijn moeder. Omwille van vader wordt de vertrekdatum naar China zes weken uitgesteld. Half oktober vertrekt hij met Hubert Schlooz. Op 3 december 1935 komen beide jonge missionarissen in Sjanghai aan vanwaar ze doorreizen om over Peking Zhengding te bereiken, waar zij, behalve Mgr. Frans Schraven, ook broeder Antoon Geerts uit Oudenbosch aantreffen. Gerrit krijgt de Chinese naam 'Wei Zhi-gang'. Zijn eerste taak is de studie van de Chinese taal.

In het begin van het nieuwe schooljaar 1936-1937 wordt Gerrit benoemd aan het kleinseminarie te Paitang, gelegen op een afstand van 4 km. van Zhengding. Gerrit wordt belast met het onderricht van Latijn en Grieks en natuurlijk met de muzieklessen. Voor de hoogmis gaat hij iedere zondag naar de kathedraal, waar hij organist is.

Het seminarie ligt vlak langs de spoorlijn van Peking naar Shijiazhuang. Bij het uitbreken van de vijandelijkheden tussen Japan en China in de zomer van 1937 worden door duizenden Chinese soldaten loopgraven langs die spoorlijn gegraven omdat de Japanse troepen er bij hun opmars gebruik van maken. Bijna 60 Chinese en buitenlandse priesters nemen in de tweede helft van september deel aan de jaarlijkse retraite in de residentie van Zhengding. Mgr. Schraven zegt hun op 27 september dat zij vanwege de oorlogsdreiging in de stad kunnen blijven maar de meesten gaan toch liever naar hun missieposten, zo ook Hubert Schlooz. Overste Jan Ramakers gaat terug naar het kleinseminarie. Gerrit Wouters blijft in de residentie achter samen met broeder Geerts.

Op de fatale avond van 9 oktober 1937 is Gerrit aanwezig in de eetzaal als soldaten de negen Europeanen boeien, wegvoeren en verbranden. De stoffelijke resten werden begraven op het kerkhof naast het kleinseminarie te Paitang, waar Gerrit les gaf. In een van zijn brieven uit China schreef Gerrit naar aanleiding van de gespannen politieke toestand in China: 'Ik geloof dat O. L. Heer niet goed weet dat naar China gaan op zich al een flink offer is, want Hij is er dikwijls niet tevreden mee en vraagt nog meer'. Toen hij dit schreef wist hij niet hoe spoedig O. L. Heer hem het grootste offer zou vragen, zijn eigen leven. Gerrit Wouters werd slechts 28 jaar oud.